Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 05/05/2021

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 05/05/2021

Theo quyết định số 160/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 05/05/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Dầu đậu tương, Đậu tương, Đậu tương mini, Khô đậu tương, Ngô, Ngô mini, Cao su RSS3, Quặng sắt thay đổi.

  • Dầu đậu tương : tăng 275 USD/lot từ 2.145 USD/lot lên 2.420 USD/lot
  • Đậu tương : tăng 302 USD/lot từ 4.208 USD/lot lên 4.510 USD/lot
  • Đậu tương mini : tăng 60 USD/lot từ 842 USD/lot lên 902 USD/lot
  • Khô đậu tương : tăng 275 USD/lot từ 3.025 USD/lot lên 3.300 USD/lot
  • Ngô : tăng 165 USD/lot từ 2.090 USD/lot lên 2.255 USD/lot
  • Ngô mini : tăng 33 USD/lot từ 418 USD/lot lên 451 USD/lot
  • Cao su RSS3 : tăng 3.500 JPY/lot từ 93.000 JPY/lot lên 96.500 JPY/lot
  • Quặng sắt : tăng 64 USD/lot từ 1980 USD/lot lên 2.024 USD/lot

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý