BIỂU ĐỒ/CHART

Hợp đồng mặc định là Ngô kỳ hạn gần nhất. Để xem các hợp đồng khác, vui lòng chọn mã hợp đồng ở “Danh sách theo dõi” ở góc trên bên phải

Ví dụ: ZWZ2019 cho hợp đồng Lúa mì tháng 12/2019.

Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý. Chi tiết tài khoản mở mới thành công sẽ được gửi về email. Vui lòng kiểm tra email và đăng nhập trên phần mềm giao dịch