BIỂU ĐỒ/CHART

Hợp đồng mặc định là Ngô kỳ hạn gần nhất. Để xem các hợp đồng khác, vui lòng chọn mã hợp đồng ở “Danh sách theo dõi” ở góc trên bên phải

Ví dụ: ZWZ2019 cho hợp đồng Lúa mì tháng 12/2019.