BIỂU ĐỒ/CHART

Hợp đồng mặc định là Ngô kỳ hạn gần nhất. Để xem các hợp đồng khác, vui lòng chọn mã hợp đồng ở “Danh sách theo dõi” ở góc trên bên phải

Ví dụ: ZWZ2019 cho hợp đồng Lúa mì tháng 12/2019.

Chat Facebook

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh Hàng Hóa thành công tại VMEX.

Vui lòng kiểm tra email về chi tiết Tài Khoản Giao Dịch để đăng nhập vào phần mềm Vision Commodities.

Bạn cũng có thể đăng nhập trên website VMEX bằng Tài Khoản Quản Lý chúng tôi cấp để gửi yêu cầu và quản lý tài khoản một cách nhanh chóng nhất