Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 29)

Hỏi Đáp số 29: Giao dịch Spead

Lệnh cài đặt cấu trúc liên kết Spread là gì? Nhà tư vấn cần lưu ý gì khi giao dịch Spread? Chiến lược giao dịch Lây lan liên kỳ là chiến lược giao dịch trong đó khách hàng thực hiện đồng thời mua và bán 2 tháng khác nhau của

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 27)

Hỏi Đáp số 27: Bước giá và Biên độ dao động giá

Bước giá và dao động giá biên độ trong giao dịch hàng hóa là gì? Dao động giá biên độ là khoảng dao động của giá hợp lý, quy định tiêu chuẩn hạn định trong ngày giao dịch, tính toán theo tỷ lệ phần trăm (%) so với giá tham

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 25)

Hỏi Đáp số 25: Tập huấn nghiệp vụ giao dịch hàng hóa

“Tôi muốn đăng ký khóa huấn luyện của  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam  thì cần những thủ tục gì?” Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) tổ chức đào tạo như thế nào? Với nhiệm vụ phổ biến các kiến ​​thức cơ bản và liên tục cập

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 24)

Hỏi Đáp số 24: Thanh toán bù trừ trong giao dịch hàng hóa

“Thanh toán bù trừ việc áp dụng các nguyên tắc như thế nào?” Thanh toán bù trừ là gì? Thanh toán bù trừ là quá trình ghi nhận, xác định vị trí và tính toán các tài khoản chính giữa các tham số giao dịch, dựa vào đó thanh toán

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 23)

Hỏi Đáp số 23: Nộp và rút tiền từ tài khoản giao dịch

Sau khi mở tài khoản giao dịch, trả tiền vào tài khoản là một trong những điều cần được quyết định đầu tiên để nhà tư bắt đầu giao dịch hóa hóa. Thời gian rút và rút tiền tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) Thành viên Kinh

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 22)

Hỏi Đáp số 22: Quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam  (MXV) quản lý Tài khoản giao dịch hàng hóa (TKGD) của khách hàng như thế nào? MXV quản lý TKGD của khách hàng thông qua tỷ lệ ký tự tiêu chuẩn. Theo tỷ lệ ký tự này, MXV xác định thời điểm khách

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 21)

Hỏi Đáp số 21: Các thuật ngữ trong sao kê tài khoản

 “ Các thuật ngữ trong sao tài khoản được hiểu như thế nào?” Các thuật ngữ trong sao kê tài khoản? Các thuật ngữ ảnh trong sao kê Số dư đầu vào: Là số dư thực tế của giao dịch tài khoản đầu phiên giao dịch. Số dư đầu phiên

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 20)

Hỏi Đáp số 20: Sao kê tài khoản

“Sao kê tài khoản là gì? Sao kê bao bao gồm những thông tin gì và gửi đi như thế nào?” Sao kê tài khoản là gì? Sao kê tài khoản của khách hàng là bản ghi tổng hợp được nhận trong quá trình giao dịch và kết quả giao

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM