THỜI GIAN GIAO DỊCH

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa
tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

(Áp dụng giờ mùa hè từ 11/03/2023 )