KÝ QUỸ HÀNG HÓA

Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng quyền chọn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
 (Áp dụng từ ngày 01/12/2023 )

Tỷ giá quy đổi:
1 USD = 24,440.00 VND
1 JPY = 168.00 VND
1 MYR = 5,252.00 VND

Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng:

  • Đối với khách hàng là nhà đầu tư cá nhân, mức ký quỹ tối thiểu áp dụng bằng 120% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.
  • Đối với khách hàng là nhà đầu tư tổ chức, mức ký quỹ tối thiểu áp dụng bằng 100% mức ký quỹ ban đầu được công bố trong danh sách trên.
  • Mức ký quỹ tối thiểu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm