Menu

Thay đổi ký quỹ

Thay đổi ký quỹ

  • Danh mục

  • Từ ngày

  • Đến ngày


Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 02/12/2021

Theo quyết định số 642/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 02/12/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Dầu

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 01/12/2021

Theo quyết định số 638/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/12/2021. Lưu ý : Ký quỹ một số mặt

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 29/11/2021

Theo quyết định số 635/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 29/11/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Đồng LME

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 29/11/2021

Theo quyết định số 634/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 29/11/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Cao

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 22/11/2021

Theo quyết định số 621/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 22/11/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Khô

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 19/11/2021

Theo quyết định số 621/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 19/11/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Quặng

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 15/11/2021

Theo quyết định số 601/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 15/11/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Cao

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 12/11/2021

Theo quyết định số 598/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 12/11/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Quặng

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 05/11/2021

Theo quyết định số 581/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 05/11/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Bông

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 04/11/2021

Theo quyết định số 574/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 04/11/2021. Lưu ý : Ký quỹ một số mặt

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý