Menu

Thay đổi ký quỹ

Thay đổi ký quỹ

  • Danh mục

  • Từ ngày

  • Đến ngày


Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 20/05/2022

Theo quyết định số 374 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 20/05/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 18/05/2022

Theo quyết định số 370 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 18/05/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 16/05/2022

Theo quyết định số 364 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 16/05/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 09/05/2022

Theo quyết định số 345 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 09/05/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 06/05/2022

Theo quyết định số 344 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 06/05/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 05/05/2022

Theo quyết định số 342 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 05/05/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 05/05/2022

Theo quyết định số 343/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 05/05/2022. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Kẽm LME

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 04/05/2022

Theo quyết định số 339 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 04/05/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 03/05/2022

Theo quyết định số 337 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 03/05/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý