Menu

Thay đổi ký quỹ

Thay đổi ký quỹ

  • Danh mục

  • Từ ngày

  • Đến ngày


Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 20/09/2021

Theo quyết định số 471/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 20/09/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Nhôm LME

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 20/09/2021

Theo quyết định số 465/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 20/09/2021. Lưu ý : Ký quỹ một số mặt hàng

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 15/09/2021

Theo quyết định số 458/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 15/09/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Khí tự

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 13/09/2021

Theo quyết định số 448/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 13/09/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Cao su

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 06/09/2021

Theo quyết định số 442/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 06/09/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Thiếc LME,

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 06/09/2021

Theo quyết định số 439/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 06/09/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Cao Su

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 03/09/2021

Theo quyết định số 435/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 03/09/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Dầu đậu

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 01/09/2021

Theo quyết định số 431/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/09/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Quặng sắt,

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 30/08/2021

Theo quyết định số 422/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 30/08/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Dầu Thô

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 26/08/2021

Theo quyết định số 415/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/08/2021. Lưu ý : Ký quỹ mặt hàng Xăng pha

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý