• Danh mục

  • Từ ngày

  • Đến ngày


lich tat toan 041811

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/11/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/11/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 28-29/11/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày

lich tat toan 041811

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-25/11/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 21-25/11/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-25/11/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày

lich tat toan 041811

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 04-18/11/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 04-18/11/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 04-18/11/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày

lịch tất toán tháng 10.2022

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 20-28/10/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 20-28/10/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 20-28/10/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày

lịch tất toán tháng 10.2022

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 06-18/10/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 06-18/10/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 06-18/10/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày

lịch tất toán tháng 9

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-29/09/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 21-29/09/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 21-29/09/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày

lịch tất toán tháng 9

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 06-16/09/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 06-16/09/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 06-16/09/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày

lich-tat-toan-26-30-08-2022

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 26-30/08/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về lịch tất toán hợp đồng ngày 26-30/08/2022  Lịch tất toán hợp đồng ngày 26-30/08/2022 cụ thể như sau – Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày

Thông báo: Lịch tất toán hợp đồng ngày 22-26/08/2022

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất. Lịch tất toán hợp đồng ngày 22-26/08/2022 cụ thể như sau

GIAO DỊCH HÀNG HÓA

KÊNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM GIÁ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM