Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 02/11/2023

Theo quyết định số 959/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 02/11/2023. Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:   […]

Thay đổi biên độ giá giao dịch ngày 01/11/2023

Theo quyết định số950 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi biên độ giao dịch của HĐ KHTC. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/11/2023. Lưu ý : Biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu […]

Thay đổi biên độ giá giao dịch ngày 16/05/2023

Theo quyết định số481 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi biên độ giao dịch của HĐ KHTC. Thời gian áp dụng kể từ ngày 16/05/2023. Lưu ý : Biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu […]

Thay đổi biên độ giá giao dịch ngày 01/05/2023

Theo quyết định số 446 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi biên độ giao dịch của HĐ KHTC. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/05/2023. Lưu ý : Biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 25/11/2022

muc ky quy 2511

Theo quyết định số 882 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Dầu thô […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 21/11/2022

Theo quyết định số 877/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 21/11/2022. Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:   […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 11/11/2022

thay doi ky quy hh 111122

Theo quyết định số 860 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 11/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Đồng: tăng […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 09/11/2022

muc ky quy 091122

Theo quyết định số 853 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 09/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Cà phê […]