Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 25/11/2022

muc ky quy 2511

Theo quyết định số 882 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Dầu thô […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 21/11/2022

Theo quyết định số 877/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 21/11/2022. Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:   […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 11/11/2022

thay doi ky quy hh 111122

Theo quyết định số 860 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 11/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Đồng: tăng […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 09/11/2022

muc ky quy 091122

Theo quyết định số 853 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 09/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Cà phê […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 07/11/2022

thay doi ky quy 071122

Theo quyết định số 847 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 07/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Dầu đậu […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 04/11/2022

thay doi ky quy hh 04112022

Theo quyết định số 845 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 04/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Quặng sắt […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 01/11/2022

thay doi ky quy hh 011122

Theo quyết định số 826 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/11/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Quặng sắt […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 31/10/2022

Theo quyết định số 820 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 31/10/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Cao su […]

Thông báo: Thay đổi biên độ giá giao dịch ngày 01/11/2022

Theo quyết định số 815QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi biên độ giao dịch của HĐ KHTC. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/11/2022. Lưu ý : Biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 26/10/2022

Theo quyết định số 813 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 26/10/2022. Thay đổi ký quỹ giao dịch đối với mặt hàng: Khí tự […]