Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 22/05/2024

thay doi ky quy 2205

Theo quyết định số 318/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 22/05/2024. Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:   […]

Thay đổi biên độ giá giao dịch ngày 01/05/2024

Theo quyết định số338 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi biên độ giao dịch của HĐ KHTC. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/05/2024. Lưu ý : Biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 25/04/2024

Theo quyết định số 318/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/04/2024. Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:   […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 23/04/2024

Theo quyết định số 318/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 23/04/2024. Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:   […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 01/03/2024

ky quy lme 0103

Theo quyết định số 184/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/03/2024. Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:   […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 05/12/2023

thay doi ky quy lme 0512

Theo quyết định số 1048/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 05/12/2023. Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:   […]

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 02/11/2023

Theo quyết định số 959/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 02/11/2023. Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:   […]

Thay đổi biên độ giá giao dịch ngày 01/11/2023

Theo quyết định số950 QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi biên độ giao dịch của HĐ KHTC. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/11/2023. Lưu ý : Biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu […]