Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng hàng hóa sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Cụ thể như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPQ22

Dầu ít lưu huỳnh 08/2022

09/08/2022

Trước 21:00 ngày 05/08/2022

2

TRUQ22

Cao su RSS3 08/2022

25/08/2022

Trước 15:00 ngày 09/08/2022

3

ZFTU22

Cao su TSR20 09/2022

31/08/2022

Trước 15:00 ngày 15/08/2022

4

FEFQ22

Quặng sắt 08/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 15/08/2022

5

NQMU22

Dầu WTI mini 09/2022

17/08/2022

Trước 21:00 ngày 15/08/2022

6

MCLEU22

Dầu WTI micro 09/2022

17/08/2022

Trước 21:00 ngày 15/08/2022

7

CLEU22

Dầu

WTI 09/2022

18/08/2022

Trước 21:00 ngày 17/08/2022


– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUQ22

Cao su RSS3 08/2022

25/08/2022

Trước 15:00 ngày 09/08/2022

2

QPQ22

Dầu ít lưu huỳnh 08/2022

11/08/2022

Trước 21:00 ngày 09/08/2022

3

ZLEQ22

Dầu đậu tương 08/2022

12/08/2022

Trước 21:00 ngày 10/08/2022

4

ZSEQ22

Đậu tương 08/2022

12/08/2022

Trước 21:00 ngày 10/08/2022

5

ZMEQ22

Khô đậu tương 08/2022

12/08/2022

Trước 21:00 ngày 10/08/2022

6

MPOQ22

Dầu cọ thô 08/2022

15/08/2022

Trước 15:00 ngày 11/08/2022

7

ZFTU22

Cao su TSR20 09/2022

31/08/2022

Trước 15:00 ngày 15/08/2022

8

FEFQ22

Quặng sắt 08/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 15/08/2022

9

NQMU22

Dầu WTI mini 09/2022

19/08/2022

Trước 21:00 ngày 17/08/2022

10

MCLEU22

Dầu WTI micro 09/2022

19/08/2022

Trước 21:00 ngày 17/08/2022

11

CLEU22

Dầu WTI

09/2022

22/08/2022

Trước 21:00 ngày 18/08/2022

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng,

VMEX

MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Giao dịch hàng hóa – xu hướng đầu tư

Cơ hội sinh lợi hấp dẫn từ khoản tiền nhàn rỗi – nguồn thu nhập thụ động bên cạnh thu nhập chính – bảo hiểm tương lai

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký Mở Tài Khoản Giao Dịch
thành công

VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý