Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ LME từ ngày 22/05/2024

Theo quyết định số 318/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 22/05/2024.

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

THAY DOI KY QUY LME 2205

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email